تبلیغاتمقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیمقاله و تحقیق بیماریهای گیاهی - لیست مقالات و تحقیق بیماریهای گیاهی
سه شنبه 7 مهر 1388  11:51 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

منابع مقاوم به ویروس موزائیک هندوانه
بیماری زنگ نواری یا زنگ زرد گندم
بیماری زنگ برگی (قهوه‌ای) گندم
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی مقدمه
بیماری گموز پسته ورابطه آن با شوری
زگیل سیاه نخل خرما
بیماری های فیزیو لوژیک گوجه فرنگی
پژمردگی باکتریائی سیب زمینی
جرب معمولی سیب زمینی
پژمردگی بوته سیب زمینی
لکه موجی سیب زمینی
پوسیدگی خشک سیب زمینی
پوسیدگی ریشه سیب زمینی
بیماری پوسیدگی ریشه بنفشه افریقایی
زگیل
زنگ سیاه ساقه گندم زنگ سیاه ساقه گندم زنگ سیاه ساقه گندم زنگ سیاه ساقه گندم زنگ سیاه ساقه گندم
انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز
بیماریهای مهم سیب زمینی
معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای
دروس گروه گیاه پزشکی
بیماری لكه برگی سركوسپورایی گیاهان زینتی
پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
شانكر باكتریایی مركبات citrus canker
اسامی بیماری های رایج چغندر قند
بیماری سفیدك پودری غلات Cereal powdery mildew
پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار
بیماری آتشک Fire Blight
زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp.tritici West
بیماری آتشک Fire Blight
پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار
بیماری فیزیولوؤیکی آکاگار( Akagar ) در برنج
بیماری فیزیولوژی آکیوچی ( Akiochi ) یا بیماری زوال پائیزی برنج
کنترل نماتدها
نماتدهای زیتون Olive Nematodes
گال بذر Seed Gall Nemtod
نماتدبرگ سفیدی برنج Aphelenchoides besseyi
بهترین روش مبارزه با نماتد چغندرقند
نماتود ها Nematodes
بیما ری های مهم حبوبات
فوزاریوم سنبله گندم Fusarium Head Blight
بیماری های مهم کنجد
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
قارچ
قارچ
بیماری لكه قهوه ای غلات را با ضدعفونی بذر كنترل كنید
قارچ
تنوع بیماریزایی جدایه های Ascochyta rabiei روی ارقام نخود در استان كرمانشاه
باكتری ها
بیماری لکه حلقوی مارانتا
بیماری لکه برگی نخل ها
یکی ازبیماری های توت فرنگی نام بیماری پوسیدگی آبكی
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
بیماری زنگ برگی (قهوه‌ای) گندم wheat leaf rust
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
بیماری زنگ نواری یا زنگ زرد گندم Wheat strip rust
زنگ تاجی یولاف Crown rust
کوتولگی زبر ذرت Maize Rough Dwarf virus
بیماری های درختان زیتون
بیماری های فیزیو لوژیک گوجه فرنگی
بیماری های درختان زیتون
اثر قارچ رایزوکتونیا روی گیاهچه ی لوبیا
نقش قارچ میكوریز ورسیكولار ، آربوسكولار ( VAM ) در قلمرو كشاورزی پایدار
زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp.tritici West
بیماریهای انگور
پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
بیماری سیاهک آشکار گندم و جو
بیماری های فیزیو لوژیک گوجه فرنگی
لکه برگی خیار
بیماری آتشک سیب و گلابی ( Fire (Blight
پژمردگی فوزاریومی در گوجه فرنگی
بیماری سفیدك پودری انبه
لکه قهوه‌ای کاهو
عامل ایجاد کننده و نشانه‏های بیماری
ریزومانیای چغندر
سفیدک چغندر
موزائیک چغندر Beet mosaic virus
سفیدک داخلی چغندر قند Beet downy mildew
زنگ گندم
بیماری آتشک
پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون
مراقبت از گیاهان آپارتمانی آفات و بیماریها
تولید مثل قارچ اطلاعات اولیه
جدیدترین مقالات بیماریهای گیاهی
معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای
سفیدک سطحی مو (انگور)
انتراگنوز گردو
Peach Powdery Mildew
Peach LeafCurl
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
زنگ برگ یا زنگ قهوه‌ای
بیماری سفیدک کرکی آفتاب گردان
سفیدک پودری رز
بیماری ویروسی تریستیزای مرکبات Tristiza
بیماری پسورز مرکبات
List of Chinese Insects
List of Chinese Insects
آفات و بیماریهای گیاه گل رز
بیماریهای مهم گیاهان آپارتمانی
بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight آنتراکنوز گردو Walnut anthracnose بلاست Shot hole or Coryneum Blight
بیماری لکه شکلاتی باقلا Broad bean chocolate spot
بیماری لكه چشمی غلات Graminicola eye spot
پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی) پنبه Cotton Fusarium wilt
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه ی گردو Walnut Phytophthora crown and root rot
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
لکه قهوه ای کاهو
آنتراکنوز لوبیا Bean anthracnose
برق زدگی نخود سفید chickpea Ascochyta blight
دیپلودیا در ذرت
پوسیدگی خشک سیب زمینی
پوسیدگی طوقه ی سیب
کپک خاکستری پیاز
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
سفیدک پودری غلات Cereal powdery mildew
زنگ نواری یا زنگ زرد گندم Wheat stripe rust
سیاهک پاکوتاه (سیاهک بدبو) ( dwarf bunt (stinking smut
لکه سیاه گلابی Pear scab
بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
پا خوره غلات Take _ all
پوسیدگی ذغالی سویا Soybean Charcoal Rot
نخل مرداب یا پنجه کلاغی
سوختگی غلاف برنج Tel Corticium sasakil
سیاهک جزیی گندم Tilletia indica
آفات و بیماریها
هیپرپارازیت زنگ Rust hyperparasite زنگ تاجی یولاف Crown rust ویروس پژمردگی باقلا
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
سفیدك پودری گیاهان
بیماریهای کلزا
Brassica napus
بیماری لکه سیاه برگ انگور
بیماری پیچیدگی برگها
بیماری سرطان گالی ساقه،حلقه ریشه
بیماری پوسیدگی سفید ریشه مو
کوتولگی زبر ذرت Maize Rough Dwarf virus
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
پوسیدگی ریشه و طبق پیاز Onion basal & Root rot
بیماریهای باكتریایی مبارزه با بیماریهای باكترایی
پژمردگی آوندی ناشی از ورتیسیلیوم Vascular Verticillium wilt
لكه موجی ناشی از Early Blight Alternaria
بیماریهای گیاهی (آفات و بیماری های گیاهی)
پوسیدگی مغزی ریشه چغندر
گل جالیز Broom rape
بیماری پوسیدگی ذغالی
بیماریهای باکتریایی حبوبات
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
بیماری زنگ برگی( قهوه‌ای )جو Barley leaf rust
قارچها و کنترل بیولوژیک پاتوژنهای گیاهی
فیلودی گوجه فرنگی Tomato Big Bud
ویروس موزائیك خیار Cucumber mosaic Virus (CMV
1015
لهیدگی باكتریائی پیاز Onion bacterial mushy rot
فیلودی گوجه فرنگی Tomato Big Bud
مهمترین آفات و بیماریهای سیب
نقش باکتری های PGPR در کنترل بیولوژیک و افزایش رشد گیاهان
رایزومونیای چغندر قند Beet necrotic yellow vein virus
پیچیدگی و تورم رگبرگهای چغندر Beet Curly Top
پوسیدگی مغزی ریشه چغندر
پوسیدگی ریشه چغندر Beet root rot
پوسیدگی باکتریائی ریشه چغندر قند Beet bacterial root rot
مگس سفید یا عسلک پنبه White flies
مگس میوه Natal fruit fly Ceratitis rosa(Karsh ) DipteraTeph
ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه Cotton Verticillium wilt
ویروس موزائک گوجه فرنگی Tomato Mosaic Virus
سفیدک پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew
سفیدک پودری هلو و شلیل Peach powdery mildew
سفیدک داخلی(کرکی، کاذب) مــــــــــــو Grapevine downy mildew
شانکر انجیر fig Phomopsis canker
فتیله نارنجی(دارخور) Cytospora canker
لکه آجری برگ بادام و لکه قرمز برگ آلو
لکه غربالی درختان هسته دار Stone fruit shothle spot
مومیایی درختان میوه Monilia brown rot
نماتد سیست چغندر قند Cyst nematode
لکه گرد برگ چغندر Beet Cercospora leaf spot
لیسه میوه
بیماری سفیدك پودری غلات Cereal powdery mildew
میکوریزا
سیاهک آشکار گندم
بیماری لکه سیاه سیب
رده بندی قارچ ها(2)
بلاست برنج Rice blast
Aconitum
اهمیت قارچها
دیپلودیا در ذرت
شانکر یا خشگیدگی شاخه انجیر
پوسیدگی خشک سیب زمینی
کپک خاکستری پیاز
لکه سیاه گلابی Pear scab
قارچهای اومیست یا قارچهای عالی
بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight
ساختار و مشخصات عمومی قارچها
سیاهک پاکوتاه (سیاهک بدبو) ( dwarf bunt (stinking smut
بیماری فیزیولوژیک گوجه فرنگی
.قارچ ها

ادامه مقالات بیماریهای گیاهی 5487منبع:
http://akebimari.mihanblog.com

   


نظرات()   

مقاله و تحقیق بیماریهای گیاهیدوستان عزیز ابتدا لینک خودتون رو در لینک باکس کشاورزی ثبت کنید سپس کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خودتون قرار دهید و سپس در کمتر48ساعت لینک شما ثبت میشود