مقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیمقاله و تحقیق بیماریهای گیاهی
سه شنبه 7 مهر 1388  04:27 ب.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

بیماری حبوبات
نماتود گال دانه‌ی گندمAnguina tritici
زنگ آفتابگردان sunflowe
سیاهک گندم
گیاهان گوشتخوار
دروس گروه گیاه پزشکی
دروس گروه گیاه پزشکی
تقسیم بندی علف کشها
جلبک ها
تا ثیر روغنها ی فرار گیاهی بر روی جمعیت قارچی پنیر سفید صنعتی
صمغ ها و آلکالوئیدها
نماتود انجیر( Schistonchus (caprific
كروموزوم ها و نقشه كروموزومی گیاه برنج كروموزوم ها در مرحله ستبرنواری ( Pachytene )
بیمارگر Aphelenchoides ritzemabosi
بیماریهای مهم گل رز در دنیا
شبكه بیماری جاروك لیموترش ایران
کاربرد ویروسهای گیاهی در نانو تکنولوژی
لکه سیاه سیب Apple Scab _ Black Spot of Apple
بیماری مرکبات
Globodera.rostochiensis نماتد طلایی ، نماتد سیست سیب زمینی
پوسیدگی فایتوفتوراین ریشه و طوقه درختان میوه
بیماری برنج
ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
مشكلات احتمالی در پرورش و نگه داری قارچ صدفی
بیماری سفیدك پودری غلات Cereal powdery mildew
نماتد ساقه و پیاز
شناسایی نژادهای بیماریزای Tilletia laevis عامل بیماری سیاهك پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف ایران
بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
پا خوره غلات Take _ all
سفیدک پودری(سطحی) جالیز Cucurbit powdery mildew
شانکر نکتریایی یا شانکر اروپایی سیب Nectria Canker of Apple
سفیدک داخلی چغندر قند Beet downy mildew
گموز‌‌ ‌‌مرکبات Citrus gummosis
لکه قیری Tar spot
پژمردگی ورتیسلیومی Verticillium wilt
بیماری لكه چشمی غلات Graminicola eye spot
قارچ
Aconitum
بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight
بلاست برنج Rice blast
پا خوره غلات Take _ all
بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
لکه سیاه گلابی Pear scab
سیاهک پاکوتاه (سیاهک بدبو) ( dwarf bunt (stinking smut
کپک خاکستری پیاز
کپک خاکستری پیاز
پوسیدگی خشک سیب زمینی
دیپلودیا در ذرت
لکه قهوه ای کاهو
سفیدک پودری(سطحی) جالیز Cucurbit powdery mildew
شانکر نکتریایی یا شانکر اروپایی سیب Nectria Canker of Apple
سفیدک داخلی چغندر قند Beet downy mildew
گموز‌‌ ‌‌مرکبات Citrus gummosis
لکه قیری Tar spot
بیماری لكه چشمی غلات Graminicola eye spot
بیماری پژمردگی ورتیسلیومی Verticillium wilt
تأثیر بیماری سفیدك سطحی چغندرقند بر كمیت وكیفیت محصول در استان كرمانشاه
مهمترین بیماریهای برنج
بیماری پوسیدگی ریشه بنفشه افریقایی
زنگ آفتابگردان
پوسیدگی سیاه ساقه آفتابگردان
بیماریهای گیاهچه و بذر پنبه
سیاهك سخت جو
سیاهك آشكار جو و یولاف
کوتولگی زبر ذرت
هیپرپارازیت زنگ
زنگ تاجی یولاف
بیماری زنگ برگی( قهوه‌ای )جو
انگور Vitis
زنگ سیاه ساقه گندم
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان
بیماریهای مهم گل رز در دنیا
بیماری آرمیلایا
مبارزه با پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
مهمترین بیماریهای برنج
پژمردگی اسکلر شیومی یا بادزدگی جنوبی
بیماری برق زد گی نخود سفید chicpea Ascochyta blight
بیماری ریزوکتونیایی حبوبات Rizoctonia solani
سفیدک حقیقی(پودری) سیب
باكتری ها
بیماری لکه برگی نخل ها
نماتود گال دانه‌ی گندم Anguina tritici
ویروس موزائیک توتون Tobacco Mosaic virus .
پوسیدگی خشک ریشه حبوبات (پوسیدگی فوزاریومی)
پوسیدگی سیاه ریشه سیب apple black root rot ،سرطان طوقه سیب apple crown gall
سفیدک حقیقی(پودری) سیب Apple powdery mildew
بیماری برق زد گی نخود سفید chicpea Ascochyta blight
ویروس موزائیک یونجه Alfalfa mosaic virus
زنگ لوبیا و زنگ باقلا bean rust & broad bean
بیماری پوسیدگی ذغالی
پژمردگی اسکلر شیومی یا بادزدگی جنوبی
ویروس موزائیک توتون Tobacco Mosaic virus
کلیات درباره ویروسها.
رده بندی قارچ ها.
قارچ ها fungi
علفهای مقاوم به علف كش
بیماری لکه سیاه گلابی
گموز‌‌ ‌‌مركبات
پژمردگی ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه Cotton Verticillium wilt
پژمردگی ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه Cotton Verticillium wilt
پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی) Cotton Fusarium wilt
لکه قهوه ای یونجه Alfalfa common leaf spot
لکه موجی آفتابگردان sunflower target
سیاهک آشکار Ustilaga tritici
بیماری کپک زدگی توت فرنگی
بیماری های حبوبات
پیچک صحرایی
پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه
فوزاریوم سنبله گندم ( Fusarium Head Blight )
نماتد گال بذر ( Seed Gall Nemtod )
قارچ کش ها و سموم و نحوه تاثیر انها
زنگ قهوه ای Puccinia recondita
Fusarium Head Blight فوزاریوم سنبله گندم
سفیدک پودری (‍ Powdery (Mildew
بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight
بیماریهای مهم سیب زمینی
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار
فتیله نارنجی(دارخور) Cytospora canker
Kochia Roth جاروی زینتی
بیماری سرطان ریشه و ساقه مو
سیاهك سخت جو Barley covered smut
سیاهک آشکار
سفیدک حقیقی(پودری) سیب Apple powdery mildew پوسیدگی سیاه ریشه سیب apple black root rot سرطان طوقه س
بیماری كرلی تاپ را با آبیاری تحت فشار در مزارع چغندرقند كاهش دهید
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
rostochiensis نماتد طلایی ، نماتد سیست سیب زمینی
طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ خوراكی ( قارچ دكمه ای )
میلتون فریدمن
پیچیدن پیچک
برگ بیدی
اپیدمی وبیولوژی بیماریهای گیاهی
آفت کش های کم خطر
درمان بیمارها و زخمها در سنگسر
بیماری های گیاهان زینتی
مهمترین بیماری های برنج
آتشک ( Fire Blight )
دنیای شگفت انگیز قارچ ها
ریزومانیا یكی از مخربترین و پرخسارت‌ترین بیماریهای مهم چغندرقند
رده بندی قارچ ها.
تولید مثل جنسی
لکه قهوه ای کاهو
بیماریهای گیاهچه و بذر پنبه cotton seeding diseases
پوسیدگی ریشه چغندر
پژمردگی اسكلر شیومی یا بادزدگی جنوبی
رایزومونیای چغندر قند Beet necrotic yellow vein virus
لکه برگی ذرت
شانكر انجیر
Alternaria
پوسیدگیهای انگور
بیماری پانامایی موز
پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه گردو
بیماری زنگ برگی (قهوه‌ای) گندم wheat leaf rust
سیاهك پاكوتاه
بیماری سفیدك پودری غلات
ویروس موزائیك خیار
پوسیدگی ریشه و طبق پیاز
سفیدك سطحی بادمجان و گوجه فرنگی
سفیدك پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew
موزائیك چغندر
لكه سیاه سیب
قارچهای سیاهک
بیماری آنتراكنوز غلات
زنگ سیاه ساقه گندم
بیماری زنگ نواری یا زنگ زرد گندم
زنگ تاجی یولاف
سیاهك آشكار جو و یولاف
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان
سفیدک پودری
نماتد عامل کوتاه و کلفت شدن ریشه Trichodorus
نماتد قرنطینه‌ای رادوفولوس موز

ادامه مقالات و تحقیق بیماریهای گیاهی

 

   


نظرات()   

مقاله و تحقیق بیماریهای گیاهیدوستان عزیز ابتدا لینک خودتون رو در لینک باکس کشاورزی ثبت کنید سپس کد لینک باکس را در قالب وبلاگ خودتون قرار دهید و سپس در کمتر48ساعت لینک شما ثبت میشود
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو